DRUŠTVO
KRUŠEVAC: ZABRANA SAOBRAĆAJA GLAVNOM ULICOM DO 13. NOVEMBRA 2022.

Gradska uprava grada Kruševca, Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove rešavajući po službenoj dužnosti, na osnovu čl. 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, …) donosi:

R E Š E NJ E

ODREĐUJE SE privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila i pešake, osim za vozila za hitne intervencije, lica koja učestvuju na sanaciji posledica požara kao i specijalno vozilo „Pauk“ u Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Ulicom Topličinom i Ulicom Takovskom, u periodu od 05.11.2022. godine zaključno sa 13.11.2022. godine, radi hitne intervencije na sanaciji posledica požara nastalog u poslovnom objektu u Ul. Vidovdanskoj (Uou mart). Privremeno se dislocira autobusko stajalište „Spomenik“ iz Ul. Vidovdanske kod Doma sindikata u Ulicu Balkansku iza Trga kosovskih junaka sa desne strane. Saobraćaj u ovom periodu usmerava se na alternativne pravace iz pravca Trga fontana na Ulicu Takovsku, a iz pravca centra grada na Ulicu Balkansku. Obavezuje se „Jugoprevoz Kruševac“ da svoje korisnike obavesti o izmenama u redu vožnje nastale usled izmene režima saobraćaja određene st. 1., 2. i 3. dispozitiva ovog rešenja.
Obavezuje se JP Poslovni centar da postavi saobraćajne znakove po ovom rešenju koji se odnose na zabranu zaustavljanja određenu st. 1. dispozitiva ovog rešenja. Saobraćajnu signalizaciju i opremu za zabranu saobraćaja određenu u stavu I dipozitiva ovog rešenja postaviti u skladu sa Saobraćajnim projektom postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme za vreme zatvaranja dela Ulice Vidovdanske u Kruševcu radi formiranja pešačke zone tokom letnjih meseci br. 2760 od 20.07.2011. godine izrađen od strane Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac.

OBAVEZUJE SE JP Poslovni centar da:

  • saobraćajne znakove postavi po ovom rešenju, u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i u skladu sa pomenutim projektom,
  • popiše i ukloni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju navednoj signalizaciji o privremenoj zabrani saobraćaja,
  • privremenu saobraćajnu signalizaciju stalno održava, a u slučaju oštećenja saobraćajnih znakova da iste odmah zameni,
  • putem sredstava javnog informisanja obavestiti učesnike u saobraćaju o privremenoj zabrani i izmeni režima saobraćaja i
  • po završetku radova uspostavi režim saobraćaja kakav je bio pre donošenja ovog rešenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 29.10.2022. godine došlo je do požara u poslovnom objektu u Ul. Vidovdanska (kineska robna kuća You mart). Obzirom da se radi o požaru većih razmera neophodno je nastaviti izmenu režima saobraćaja i odrediti zabranu na način kako je navedeno u dispozitivu ovog rešenja. Shodno napred navedenom, ovaj Organ je, u smislu svog ovlašćenja po čl. 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja, izvršio izmenu režima kao u dispozitivu rešenja.

About the author

Related Post

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com