DRUŠTVO 25skupstina
Održana 25. sednica Skupštine grada Кruševca

Na 25. sednici Skupštine grada Кruševca, koja je održana 25.12.2019. godine, odbornici su usvojili 78 tačka Dnevnog reda.

Skupština je usvojila Odluku o budžetu Grada Кruševca za 2020. godinu, Program razvoja Grada Кruševca i Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2020 godinu.

Odlukom o budžetu grada Кruševca za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.100.051.722 dinara, od čega 3.946.500.000 dinara sredstva budžeta i 153.551.722 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika. Sredstva iz budžeta veća su u odnosu na 2019. godinu za 557.500.000 dinara ili 16,45%. Od ukupno planiranih budžetskih sredstava za investicije biće izdvojeno 1.096.570.878 dinara (28%), a 365.466.348 dinara (9%) na rashode za tekuće održavanje, što ukupno iznosi 1.462.037.226 dinara ili 37%.

Najveća gradska investicija u 2020. godini biće rekonstrukcija Trga kosovskih junaka, a vrednost ove investicije je 150 miliona dinara.

Odbornici su usvojili Lokalni plan za mlade Grada Кruševca za period 2020-2025. i Program energetske efikasnosti grada Кruševca od 2019-2021. godine, kao i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu.

Usvojene su i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluka o izmenama Olduke o lokalnim komunalnim taksama i Odluka o boravišnoj taksi.

Skupština je usvojila Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Кruševca za 2020. godinu, Odluku o izmeni Odluke otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i Plan razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti proširen je broj korisnika prava na besplatan prevoz penzionera. Do sada je 2500 penzionera starijih od 70 godina, korisnika najnižih penzija imalo pravo na bespatan prevoz. Nakon izmena Odluke pravo na deset besplatnih povratnih karata mogu da ostvare penzioneri stariji od 68 godina koji imaju penziju nižu od 20.000 dinara, a kojih po podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na teritoriji grada Кruševca ima 8000. Penzioneri će podnositi zahtev za ostvarivanje ovog prava Službi mesnih zajednica, predajom zahteva na pisarnici Gradske uprave grada Кruševca.

Skupština je dala saglasnost na programe rada javnih preduzeća i ustanova za 2020. godinu.

Odlukom Skupštine grada vodovodne mreže naseljenih Mesta Ribare, Rosica Zubovac, Malo Кrušince, Grevce, Veliki Šiljegovac, Srndalje, Mala Reka, Belasica i Кrušince, kojima su do sada upravljale mesne zajednice, prenete su na upravljanje JКP „Vodovod Кruševac“, a međusobna prava i obaveze između mesnih zajednica i ovog javnog preduzeća biće regulisana posebnim ugovorom, na koji će saglasnost dati Gradsko veće. Na ovaj način se stvaraju uslovi da seoskim vodovodima upravlja javno- komunalno preduzeće osnovano za ovu delatnost, što garantuje kvalitetno i bezbedno snabdevanje građana pijaćom vodom.

Skupština je usvojila i tekst Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom koji će Grad Кruševac potpisati sa opštinama Aleksandrovac, Blace, Brus, Varvarin i Ćićevac, čime se dugoročno rešava pitanje odlaganja čvirstog komunalnog otpada na regionalnom nivou.

Usvojen je Sporazum o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave, koji predviđa obrazovanje Zajedničke službe ovih opština i gradova u cilju zajedničkog i efikasnog delovanja na sprečavanju poplava i i razvoja civilne zaštite.

Donete su Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Isok 2“, Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Zapad 2“ , Izmene i dopune Plana detaljen regulacije „Centar 2“ i više odluka o izradi planova detaljne regulacije.

Skupština je usvojila Rešenje o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaselaka u naseljenim mestima na teritoriji grada Кruševca čime je 925 ulica i 77 zaselaka dobilo nazive, a što je bio zadatak lokalnih samouprava u okviru projekta „Ažuriranje adresnog registra“ koji sprovodi Vlada Republike Srbije.

Donet je i veći broj kadrovskih rešenja i rešenja iz imovinsko – pravne oblasti.

Skupština grada je utvrdila prestanak mandata odbornici Aniti Milić i potvrdila mandat novoj odbornici sa Izborne liste: Кoalicija Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, Mariji Jovanović, medicinskoj sestri iz Tekija.

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com